Các công thức Excel để tính tổng Sum, Sumif

Các công thức Excel để tính tổng Sum, Sumif

Phần trên, chúng ta đã đề cập về vấn đề tạo ra các công thức để đếm, bây giờ, chúng ta sẽ phát triển thêm các công thức dùng để tính tổng. Về nguyên tắc cơ bản, chúng không khác nhau là mấy, một số công thức chỉ cần thay COUNT (để đếm) bằng SUM (tính tổng) là được. Bạn hãy cùng tôi điểm qua các trường hợp ấy nhé.


1/ Tính tổng các ô trong một dãy : Giả sử dãy có tên là Data

=SUM(Data)


Bạn cũng có thể sử dụng cột hay hàng để làm đối số cho hàm SUM.


Td : = SUM(A:A) Hay = SUM(Sheet1!1:65536)


Để tránh tham chiếu vòng, công thức này không được xuất hiện trên Sheet1


Hàm SUM có thể lấy đến 30 đối số. Công thức sau đây sẽ trả về tổng của 5 dãy không nằm kề nhau :


=SUM(A1:A9, C1:C9, G1:G9, I1:I9, S1:S9)


Hàm SUM rất đa năng, các đối số của nó có thể là các giá trị số, ô, dãy, biểu diễn Text của các số (vốn được thông dịch là các giá trị), các giá trị logic và ngay cả các hàm được nhúng. TD :


=SUM(B1,5,”6″,,SQRT(4),A1:A5,TRUE)


Công thức này vốn là một công thức hòan tòan hợp lệ, chứa tất cả lọai đối số sau đây, được liệt kê ở đây theo thứ tự được biểu diễn :

– Một tham chiếu ô

-Một giá trị thực hiện

-Một chuỗi trông giống như một giá trị

-Một đối số bị thiếu

-Một biểu thức vốn sử dụng một hàm khác

– Một tham chiếu dãy

-Một giá trị logic TRUE


2/ Tính tổng tích lũy :


Nếu bạn muốn tại cột C hiển thị tổng tích lũy của các giá trị trong một dãy của cột B (B2:Bx), bạn hãy đặt công thức sau tại Cell C2 :


=SUM(B$2:B2)


Khi sao chép công thức xuống phía dưới, thí dụ tại Cell C8, công thức sẽ là :


=SUM(B$2:B8)


Đối số của hàm SUM luôn bắt đầu từ hàng 2 đến hàng hiện hành. Để cho công thức không bị lỗi đối với các hàng trống không nhập dữ liệu vào, bạn có thể sử dụng thêm hàng IF :


=IF(B2<>””,SUM(B$2:B2),””)


7/Tính tổng của N số hạng thấp nhất trong dãy Data


{=SUM(SMALL(Data,ROW(INDIRECT(“1:N”))))}


8/Tổng những số hạng ở những hàng cách nhau :


{=SUM((Data)*(MOD(ROW(Data)-ROW(A1);2)=0))}


9/Tổng những số chẵn trong dãy :


{=SUM(IF(MOD(Data;2)=0;Data;0))}


10/ Tổng những số lẻ trong dãy :


{=SUM(IF(MOD(Data;2)<>0;Data;0))}


11/Tổng những số hạng ở những hàng thứ 5, 10, 15 của dãy :


{=SUM((Data)*(MOD(ROW(data)-ROW(A1);5)=0))}


12/Tổng mỗi giá trị thứ n trong một dãy :


{=SUM((Data)*(MOD(ROW(data)-ROW(A1);n)=0))}


{=SUM(IF(MOD(ROW(INDIRECT(“1:”&COUNT(Data)))-1,n)=0,Data,””))}


13/Tổng các giá trị được làm tròn :


Khi các ô trong một dãy được làm tròn 2 chữ số chẳng hạn, bạn thường thấy ô TC thể hiện một số không chính xác, do các giá trị thật khi được cộng vẫn là những con số thập phân với cả hàng chục chữ số bổ sung sau dấu phẩy. Do đó, hoặc bạn phải dùng hàm ROUND cho mỗi ô được cộng, hoặc bạn phải dùng công thức mảng cho ô TC như sau :


{=SUM(ROUND(B4:B10,2))}


14/ Tổng có điều kiện dựa vào một tiêu chuẩn :


Thường sử dụng là hàm SUMIF.


-Tổng các giá trị âm : Td: Tổng các giá trị âm trong dãy Data


=SUMIF(Data,”<0″)


– Tổng các giá trị dựa vào một dãy khác : Td : Tổng số lượng các mặt hàng có mã là AA


=SUMIF(MaMH,”AA”,SoLuong)

Read more

Sách Lean Excel Top Functions Quick Reference Guide with 500 Examples

Sách Lean Excel Top Functions Quick Reference Guide with 500 Examples

Learn how to use more than 100 of the most useful functions in Microsoft Excel!  This is an introductory level book perfect for beginner or advanced Excel users who want to quickly know the correct function to use.  Also included is a link to an example workbook with over 500 examples explaining how each function works and why the function may return an error.  Most of the functions are available since Excel 97 but some are only available after Excel 2007. 
Download: Lean Excel Top Functions Quick Reference Guide with 500 Examples

Read more

Add-ins Kutools for Excel Full Active

Add-ins Kutools for Excel Full Active

Kutools Full Active – Combines More Than 300 Advanced Functions And Tools For Microsoft Excel


Kutools for Excel is a handy Excel add-in with more than 300 advanced features to simplify various kinds of complicated tasks into a few clicks in Excel. For example, Excel users can easily combine worksheets with several clicks, merge cells without losing data, paste to only visible cells, and so on. Undoubtedly, this powerful and user-friendly add-in will save Excel users a mass of working time and greatly improve working efficiency.

 

 •  110,000+ Excel users’ choice.
 •  Combine multiple worksheet or workbooks into one workbook
 •  Count and sum cells based on background/font color
 •  Split cell contents into multiple rows/columns by space/comma/delimiter
 •  Batch Remove leading spaces in cells

More info visit their website https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel.html
Tương thích với Excel 2019 / 2016 / 2013 / 2010 / 2007 / Office 365

Download: Kutools Full Active – Combines More Than 300 Advanced Functions And Tools For Microsoft Excel


Kutools for Excel License
License Name: 
Chinese User Trial (185 days Remaining)
License Code: 01CAB1-9HEYYA-MEY2QW-Z96FUY-RP9XC1-5EVPCT-MTHTDA-8CH9VT-6HQZTV-VFD6KF

Read more

FREE 101 Ready Made Excel Templates

FREE 101 Ready Made Excel Templates

Đây là những mẫu Excel được thiết kế sẵn cho đa nhu cầu từ lập lịch đến kế hoạch chi tiêu tài chính, sản xuất, quản lý huấn luyện,…


What’s it about?


Dive in and start using these free Excel Templates!


Excel Templates are a great way to get organized, get inspired and learn Excel. With 101 templates at your disposal, you can choose from a variety of categories including, Budgets, Planners, Lists, Invoices, Calendars, Gantt Charts, Accounting, Personal, and so much more.


What are you waiting for? Work with Excel easier and faster than ever before.


How to get it


Please ensure you read the terms and conditions to claim this offer. Complete and verifiable information is required in order to receive this free offer. If you have previously made use of these free offers, you will not need to re-register. While supplies last!
Download: FREE 101 Ready Made Excel Templates

Read more

Sách Microsoft Excel 2016 Data Analysis and Business Modeling

Sách Microsoft Excel 2016 Data Analysis and Business Modeling

This is the eBook of the printed book and may not include any media, website access codes, or print supplements that may come packaged with the bound book.


Master business modeling and analysis techniques with Microsoft Excel 2016, and transform data into bottom-line results. Written by award-winning educator Wayne Winston, this hands on, scenario-focused guide helps you use Excel’s newest tools to ask the right questions and get accurate, actionable answers. This edition adds 150+ new problems with solutions, plus a chapter of basic spreadsheet models to make sure you’re fully up to speed.


Solve real business problems with Excel–and build your competitive advantage


 • Quickly transition from Excel basics to sophisticated analytics
 • Summarize data by using PivotTables and Descriptive Statistics
 • Use Excel trend curves, multiple regression, and exponential smoothing
 • Master advanced functions such as OFFSET and INDIRECT
 • Delve into key financial, statistical, and time functions
 • Leverage the new charts in Excel 2016 (including box and whisker and waterfall charts)
 • Make charts more effective by using Power View
 • Tame complex optimizations by using Excel Solver
 • Run Monte Carlo simulations on stock prices and bidding models
 • Work with the AGGREGATE function and table slicers
 • Create PivotTables from data in different worksheets or workbooks
 • Learn about basic probability and Bayes’ Theorem
 • Automate repetitive tasks by using macros

eBook Details:


 • Paperback: 864 pages
 • Publisher: WOW! eBook; 5th edition (December 19, 2016)
 • Language: English

eBook Description:


Microsoft Excel 2016 Data Analysis and Business Modeling, 5th Edition
Download Microsoft Excel 2016 Data Analysis and Business Modeling, 5th Edition

Read more